6.1   Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PAG
Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
PAG: Professional Automotive Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górecka 23, 60-201 Poznań, NIP 7792490347, REGON 380279708, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000732926,
SERWIS: prowadzona przez PAG w języku polskim platforma handlowa o charakterze otwartym,
UŻYTKOWNIK: podmiot, który uzyskał dostęp do serwisu PAG na zasadach określonych w Regulaminie,
KONTO: prowadzone dla Użytkownika przez PAG pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu PAG,
REJESTRACJA: procedura zakładania Konta,
REGULAMIN: niniejszy Regulamin serwisu PAG.

Artykuł 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.2. Rejestracji użytkownika może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, formy prawnej i adresu siedziby/miejsca zamieszkania a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać PAG kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane.

2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a PAG, której przedmiotem są usługi świadczone przez PAG, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.4. PAG może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu PAG przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych powyżej. W tych przypadkach Użytkownik będzie zobowiązany do przesłania kopii dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji PAG tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik, który dokonał Rejestracji, uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie PAG loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail. Użytkownik, który dokonał Rejestracji za pomocą serwisu Facebook bądź też powiązał Konto w serwisie PAG z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect.

2.6. Logowanie do serwisu PAG za pośrednictwem WebAPI oraz za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu PAG.
2.7. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie PAG. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2., w trakcie korzystania z usług PAG, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.8. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez PAG musi dokonać Rejestracji i aktywacji Konta wypełniają specjalny formularz dostępny na stosownej stronie PAG, następnie odebranie wysłanego pocztą przez PAG na jego adres kontaktowy listu z kodem aktywacji i wprowadzenie tego kodu na wskazanej stronie PAG.
2.9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta,

2.10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik, który udostępnił Konto ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane przez podmiot, któremu udostępnił swoje Konto. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
2.11. Konta są niezbywalne.
2.12. PAG zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. PAG może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
2.13. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników serwisu PAG.

Artykuł 3. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
3.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe PAG zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
3.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od PAG w związku z korzystaniem z serwisu PAG, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

Artykuł 4. ZMIANY REGULAMINU
4.1. PAG może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PAG, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie PAG zmienionego Regulaminu.
4.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie PAG licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z serwisu PAG. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PAG ze skutkiem określonym w art. 5.1.

Artykuł 5. ROZWIĄZANIE UMOWY
5.1. Świadczenie usług w ramach serwisu PAG ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art. 5.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z PAG poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 5.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
5.2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez PAG ze skutkiem natychmiastowym.
5.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji PAG, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie PAG bez uprzedniej zgody PAG.

Artykuł 6. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Użytkownik może kontaktować się z PAG w formie:
a. pisemnej na adres: 60-201 Poznań, ul. Górecka 23,
b. za pomocą odnośnika „Kontakt”, dostępnego na stronie głównej PAG, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.
6.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez PAG lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie PAG (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

6.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PAG zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
6.5. PAG rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że PAG może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PAG może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 7. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PAG, której przedmiotem są usługi świadczone przez PAG w ramach serwisu PAG na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PAG a nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu, w zależności od tego, który z nich będzie właściwy rzeczowo. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Artykuł 8. ZAŁĄCZNIKI
Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności;
Załącznik nr 2: Polityka plików „cookies”;
Artykuł 9. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PAG
Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
PAG: Professional Automotive Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górecka 23, 60-201 Poznań, NIP 7792490347, REGON 380279708, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000732926,
SERWIS: prowadzona przez PAG w języku polskim platforma handlowa o charakterze otwartym,
UŻYTKOWNIK: podmiot, który uzyskał dostęp do serwisu PAG na zasadach określonych w Regulaminie,
KONTO: prowadzone dla Użytkownika przez PAG pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu PAG,
REJESTRACJA: procedura zakładania Konta,
REGULAMIN: niniejszy Regulamin serwisu PAG.

 

Artykuł 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.2. Rejestracji użytkownika może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, formy prawnej i adresu siedziby/miejsca zamieszkania a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać PAG kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane.
2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a PAG, której przedmiotem są usługi świadczone przez PAG, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.4. PAG może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu PAG przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych powyżej. W tych przypadkach Użytkownik będzie zobowiązany do przesłania kopii dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji PAG tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik, który dokonał Rejestracji, uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie PAG loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail. Użytkownik, który dokonał Rejestracji za pomocą serwisu Facebook bądź też powiązał Konto w serwisie PAG z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect.

2.6. Logowanie do serwisu PAG za pośrednictwem WebAPI oraz za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu PAG.
2.7. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie PAG. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2., w trakcie korzystania z usług PAG, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.8. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez PAG musi dokonać Rejestracji i aktywacji Konta wypełniają specjalny formularz dostępny na stosownej stronie PAG, następnie odebranie wysłanego pocztą przez PAG na jego adres kontaktowy listu z kodem aktywacji i wprowadzenie tego kodu na wskazanej stronie PAG.
2.9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta,
2.10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik, który udostępnił Konto ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane przez podmiot, któremu udostępnił swoje Konto. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
2.11. Konta są niezbywalne.
2.12. PAG zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. PAG może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
2.13. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników serwisu PAG.

Artykuł 3. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
3.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe PAG zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
3.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od PAG w związku z korzystaniem z serwisu PAG, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

Artykuł 4. ZMIANY REGULAMINU
4.1. PAG może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PAG, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie PAG zmienionego Regulaminu.
4.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie PAG licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z serwisu PAG. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PAG ze skutkiem określonym w art. 5.1.

Artykuł 5. ROZWIĄZANIE UMOWY
5.1. Świadczenie usług w ramach serwisu PAG ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art. 5.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z PAG poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 5.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
5.2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez PAG ze skutkiem natychmiastowym.
5.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji PAG, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie PAG bez uprzedniej zgody PAG.

Artykuł 6. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Użytkownik może kontaktować się z PAG w formie:
a. pisemnej na adres: 60-201 Poznań, ul. Górecka 23,
b. za pomocą odnośnika „Kontakt”, dostępnego na stronie głównej PAG, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.
6.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez PAG lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie PAG (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
6.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PAG zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
6.5. PAG rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że PAG może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PAG może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 7. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PAG, której przedmiotem są usługi świadczone przez PAG w ramach serwisu PAG na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PAG a nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu, w zależności od tego, który z nich będzie właściwy rzeczowo. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Artykuł 8. ZAŁĄCZNIKI
Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności;
Załącznik nr 2: Polityka plików „cookies”;
Artykuł 9. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Professional Automotive Group Spółka z o.o.

ul. Górecka 23
60-201 Poznań

Tax no.: 779 249 03 47

PAG Group – Professional Automotive Group