2.2   Ogólne warunki dostaw​

 1. Definicje
 • Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  • Sprzedawca – Professional Automotive Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górecka 23, 60-201 Poznań, NIP 7792490347, REGON 380279708, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000732926, kapitał zakładowy 15.000.000 zł,
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zawiera umowę ze Sprzedawcą,
  • Strony – łączne określenie Sprzedawcy i Kupującego,
  • OWD – niniejsze Ogólne Warunki Dostaw,
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży samochodu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w formie dokumentowej; za zawarcie Umowy Sprzedaży uważa się również pisemne zaakceptowanie przez Sprzedawcę zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3,
  • Oferta – propozycja sprzedaży samochodu albo samochodów przedstawiona Kupującemu przez Sprzedawcę,
  • Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego Sprzedawcy.
 1. Stosowanie OWD
  • Niniejsze OWD mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i stanowią ich integralną część. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi akceptację OWD, o ile Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnili na piśmie innych warunków niż opisane w OWD.
  • Jeżeli którykolwiek zapis OWD zostanie uznany za prawnie nieskuteczny lub nieważny, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych zapisów OWD.
  • Jakiekolwiek ogólne warunki stosowane przez Kupującego wiążą Sprzedawcę wyłącznie w zakresie, w jakim Sprzedawca wyraźnie oświadczy w formie pisemnej, iż je akceptuje.
  • Niniejsze OWD nie mają zastosowania do umów zawieranych z klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 1. Zawarcie umowy
  • Przedstawiona przez Sprzedawcę Kupującemu Oferta wiąże Sprzedawcę wyłącznie w zakresie w niej wskazanym.
  • Złożenie przez Kupującego zamówienia bądź oferty zawarcia umowy nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi Sprzedawcy nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia staje się wiążące dla Sprzedawcy dopiero z chwilą jego pisemnego zaakceptowania przez osobę umocowaną do reprezentowania Sprzedawcy. Przez pisemną akceptację rozumie się również potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną.
  • Jeżeli zawarcie Umowy Sprzedaży nie nastąpiło w trybie opisanym w pkt 3.2 to zostaje ona zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie podpisania Umowy Sprzedaży przez Strony.
  • Kupujący nie może dokonać przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Ceny
  • Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami niezawierającymi podatku VAT, chyba że zostało to wyraźnie wskazane.
  • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny wskazanej w Umowie Sprzedaży. Cena, po której mowa w zdaniu 1, może wzrosnąć, gdy do dnia wydania samochodu nastąpi:
   • zmiana cennika u dostawcy, od którego Sprzedawca nabywa samochody,
   • zmiana stawek celnych lub podatkowych lub gdy zostaną wprowadzone nowe opłaty,
   • zmiana przepisów prawnych, w wyniku czego na Sprzedawcę zostaną nałożone nowe ciężary o charakterze publicznym, – o równowartość kwot wynikających ze zmiany cennika, stawek, podatków, opłat lub innych ciężarów nałożonych na Sprzedawcę.
  • Cena nie obejmuje dodatkowych opłat ponoszonych przez Kupującego, w tym kosztów ubezpieczenia, kosztów rejestracji lub kosztów dostarczenia pojazdu do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego, o ile nie zostało do wyraźnie wskazane w Umowie Sprzedaży.
 1. Warunki płatności.
  • Zapłata ceny dokonywana jest w następujący sposób:
   • z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący wpłaca zaliczkę, której wysokość jest każdorazowo ustalona przez Strony,
   • termin zapłaty pozostałej części ceny wynosi 7 dni od momentu poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o postawieniu samochodu do dyspozycji Kupującego lub o gotowości do transportu samochodu,
  • W przypadku braku wpłaty zaliczki, o którym mowa w pkt 5.1.1., w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron odrębnego oświadczenia.
  • W razie opóźnienia w zapłacie pozostałej części ceny, o której mowa w pkt 5.1.2., Sprzedawca naliczy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie maksymalne odsetki za opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Naliczenie odsetek nie wyklucza żądania przez Sprzedawcę odszkodowania, jeżeli wskutek opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny Sprzedawca poniósł dodatkowe koszty albo poniósł innego rodzaju szkodę. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesione przez niego dodatkowe koszty albo wyrównać szkodę.
  • W przypadku wpłat na rachunek bankowy, za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania kompensaty lub potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Sprzedawcy wobec niego z jakimikolwiek wierzytelnościami Kupującego wobec Sprzedawcy, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo dokonać potrącenia przysługujących mu wobec Kupującego wymagalnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego wobec Sprzedawcy.
 1. Wydanie samochodu.
  • Samochód pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny. Wystawienie przez Sprzedawcę faktury nie oznacza przejścia prawa własności (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) samochodu na Kupującego.
  • Dokumenty związane z samochodem zostaną wydane Kupującemu po zapłacie przez niego całej ceny wskazanej w Umowie Sprzedaży.
  • Kupujący zobowiązany jest do odbioru samochodu w dniu i w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę (ewentualnie: uzgodnionym przez Strony). Samochód magazynowany będzie przez Sprzedawcę na koszt Kupującego (w cenie do 50 euro + VAT dziennie za każdy samochód, o ile w Umowie Sprzedaży nie wskazano innego kosztu):
   • jeżeli Kupujący nie poinformuje Sprzedawcy na piśmie lub drogą poczty elektronicznej o woli odbioru samochodu w ciągu 7 dni od dnia, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1 – koszt magazynowania naliczany będzie począwszy od dnia, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1,
   • jeżeli Kupujący poinformuje Sprzedawcę na piśmie lub drogą poczty elektronicznej o woli odbioru samochodu w ciągu 7 dni od dnia, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1, lecz nie odbierze samochodu w tym terminie – koszt magazynowania naliczany będzie począwszy od dnia następnego po upływie ww. 7 dni,
  • Kupujący zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów lub opłat powstałych w związku z faktem nieodebrania samochodu w dniu, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1.
  • Jeżeli miejscem wydania samochodu jest kraj inny, niż kraj, w którym siedzibę ma Kupujący, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizacji transportu samochodu do miejsca wydania.
  • Wszelkie zgłoszenia szkód muszą być zgłoszone wyłącznie w dniu wydania samochodu lub rozładunku samochodu z transportu. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozliczenia ewentualnych szkód transportowych jest przesłanie przez Kupującego na adres email osoby obsługującej transakcję ze strony Sprzedawcy w dniu zdarzenia zdjęć (pokazujących nr VIN i zgłaszane uszkodzenie) i opisanie szkody na CMR.
  • Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania Umowy Sprzedaży na skutek siły wyższej. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego na piśmie lub drogą poczty elektronicznej o przeszkodach powstałych na skutek siły wyższej uniemożliwiających wykonanie lub terminowe wykonanie zobowiązania. Kupującemu nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy żadne roszczenia z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy Sprzedaży na skutek zdarzeń wywołanych siłą wyższą. Do zdarzeń wywołanych siłą wyższą zalicza się w szczególności: ogłoszenie stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, strajków oraz zaistnienie zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź, uderzenie pioruna.
 1. Postanowienia końcowe.
  • W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  • Wszystkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W razie braku polubownego rozwiązania, spory rozstrzygane będę przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 1. Definicje
 • Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  • Sprzedawca – Professional Automotive Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górecka 23, 60-201 Poznań, NIP 7792490347, REGON 380279708, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000732926, kapitał zakładowy 15.000.000 zł,
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zawiera umowę ze Sprzedawcą,
  • Strony – łączne określenie Sprzedawcy i Kupującego,
  • OWD – niniejsze Ogólne Warunki Dostaw,
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży samochodu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w formie dokumentowej; za zawarcie Umowy Sprzedaży uważa się również pisemne zaakceptowanie przez Sprzedawcę zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3,
  • Oferta – propozycja sprzedaży samochodu albo samochodów przedstawiona Kupującemu przez Sprzedawcę,
  • Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego Sprzedawcy.
 1. Stosowanie OWD
  • Niniejsze OWD mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i stanowią ich integralną część. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi akceptację OWD, o ile Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnili na piśmie innych warunków niż opisane w OWD.
  • Jeżeli którykolwiek zapis OWD zostanie uznany za prawnie nieskuteczny lub nieważny, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych zapisów OWD.
  • Jakiekolwiek ogólne warunki stosowane przez Kupującego wiążą Sprzedawcę wyłącznie w zakresie, w jakim Sprzedawca wyraźnie oświadczy w formie pisemnej, iż je akceptuje.
  • Niniejsze OWD nie mają zastosowania do umów zawieranych z klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 1. Zawarcie umowy
  • Przedstawiona przez Sprzedawcę Kupującemu Oferta wiąże Sprzedawcę wyłącznie w zakresie w niej wskazanym.
  • Złożenie przez Kupującego zamówienia bądź oferty zawarcia umowy nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi Sprzedawcy nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia staje się wiążące dla Sprzedawcy dopiero z chwilą jego pisemnego zaakceptowania przez osobę umocowaną do reprezentowania Sprzedawcy. Przez pisemną akceptację rozumie się również potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną.
  • Jeżeli zawarcie Umowy Sprzedaży nie nastąpiło w trybie opisanym w pkt 3.2 to zostaje ona zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie podpisania Umowy Sprzedaży przez Strony.
  • Kupujący nie może dokonać przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 1. Ceny
  • Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami niezawierającymi podatku VAT, chyba że zostało to wyraźnie wskazane.
  • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny wskazanej w Umowie Sprzedaży. Cena, po której mowa w zdaniu 1, może wzrosnąć, gdy do dnia wydania samochodu nastąpi:
   • zmiana cennika u dostawcy, od którego Sprzedawca nabywa samochody,
   • zmiana stawek celnych lub podatkowych lub gdy zostaną wprowadzone nowe opłaty,
   • zmiana przepisów prawnych, w wyniku czego na Sprzedawcę zostaną nałożone nowe ciężary o charakterze publicznym, – o równowartość kwot wynikających ze zmiany cennika, stawek, podatków, opłat lub innych ciężarów nałożonych na Sprzedawcę.
  • Cena nie obejmuje dodatkowych opłat ponoszonych przez Kupującego, w tym kosztów ubezpieczenia, kosztów rejestracji lub kosztów dostarczenia pojazdu do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego, o ile nie zostało do wyraźnie wskazane w Umowie Sprzedaży.

Warunki płatności.

 • Zapłata ceny dokonywana jest w następujący sposób:
  • z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący wpłaca zaliczkę, której wysokość jest każdorazowo ustalona przez Strony,
  • termin zapłaty pozostałej części ceny wynosi 7 dni od momentu poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o postawieniu samochodu do dyspozycji Kupującego lub o gotowości do transportu samochodu,
 • W przypadku braku wpłaty zaliczki, o którym mowa w pkt 5.1.1., w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron odrębnego oświadczenia.
 • W razie opóźnienia w zapłacie pozostałej części ceny, o której mowa w pkt 5.1.2., Sprzedawca naliczy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie maksymalne odsetki za opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Naliczenie odsetek nie wyklucza żądania przez Sprzedawcę odszkodowania, jeżeli wskutek opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny Sprzedawca poniósł dodatkowe koszty albo poniósł innego rodzaju szkodę. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesione przez niego dodatkowe koszty albo wyrównać szkodę.
 • W przypadku wpłat na rachunek bankowy, za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania kompensaty lub potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Sprzedawcy wobec niego z jakimikolwiek wierzytelnościami Kupującego wobec Sprzedawcy, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo dokonać potrącenia przysługujących mu wobec Kupującego wymagalnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego wobec Sprzedawcy.

Wydanie samochodu.

 • Samochód pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny. Wystawienie przez Sprzedawcę faktury nie oznacza przejścia prawa własności (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) samochodu na Kupującego.
 • Dokumenty związane z samochodem zostaną wydane Kupującemu po zapłacie przez niego całej ceny wskazanej w Umowie Sprzedaży.
 • Kupujący zobowiązany jest do odbioru samochodu w dniu i w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę (ewentualnie: uzgodnionym przez Strony). Samochód magazynowany będzie przez Sprzedawcę na koszt Kupującego (w cenie do 50 euro + VAT dziennie za każdy samochód, o ile w Umowie Sprzedaży nie wskazano innego kosztu):
  • jeżeli Kupujący nie poinformuje Sprzedawcy na piśmie lub drogą poczty elektronicznej o woli odbioru samochodu w ciągu 7 dni od dnia, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1 – koszt magazynowania naliczany będzie począwszy od dnia, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1,
  • jeżeli Kupujący poinformuje Sprzedawcę na piśmie lub drogą poczty elektronicznej o woli odbioru samochodu w ciągu 7 dni od dnia, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1, lecz nie odbierze samochodu w tym terminie – koszt magazynowania naliczany będzie począwszy od dnia następnego po upływie ww. 7 dni,
 • Kupujący zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów lub opłat powstałych w związku z faktem nieodebrania samochodu w dniu, o którym mowa w pkt 6.3 zd. 1.
 • Jeżeli miejscem wydania samochodu jest kraj inny, niż kraj, w którym siedzibę ma Kupujący, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizacji transportu samochodu do miejsca wydania.
 • Wszelkie zgłoszenia szkód muszą być zgłoszone wyłącznie w dniu wydania samochodu lub rozładunku samochodu z transportu. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozliczenia ewentualnych szkód transportowych jest przesłanie przez Kupującego na adres email osoby obsługującej transakcję ze strony Sprzedawcy w dniu zdarzenia zdjęć (pokazujących nr VIN i zgłaszane uszkodzenie) i opisanie szkody na CMR.
 • Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania Umowy Sprzedaży na skutek siły wyższej. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego na piśmie lub drogą poczty elektronicznej o przeszkodach powstałych na skutek siły wyższej uniemożliwiających wykonanie lub terminowe wykonanie zobowiązania. Kupującemu nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy żadne roszczenia z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy Sprzedaży na skutek zdarzeń wywołanych siłą wyższą. Do zdarzeń wywołanych siłą wyższą zalicza się w szczególności: ogłoszenie stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, strajków oraz zaistnienie zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź, uderzenie pioruna.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  • W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  • Wszystkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W razie braku polubownego rozwiązania, spory rozstrzygane będę przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Professional Automotive Group Spółka z o.o.

ul. Górecka 23
60-201 Poznań

Tax no.: 779 249 03 47

PAG Group – Professional Automotive Group